Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w Dominowie

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 .139 j.t.)

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole – Kolonia, oraz teren gm. Lublin, ul. Zorza, część ul. Głuskiej oraz ul. Sachsów obowiązującą od dnia 25.09.2016 r. do 24.09.2017 r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto
     1              2                   3               4            5
1. Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody             2,98         zł/m3


Wysokość stawki opłaty abonamentowej

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto
     1               2                   3                4            5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka opłaty abonamentowej na wodomierz w zł/m-c              4,13        zł/m-c