Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w Dominowie

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328)

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole – Kolonia, oraz teren gm. Lublin, ul. Zorza, część ul. Głuskiej oraz ul. Sachsów obowiązującą od dnia 25.09.2017 r. do 31.07.2018r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto
     1              2                   3               4            5
1. Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody             2,98         zł/m3

 

Wysokość stawki opłaty abonamentowej

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł Jednostka miary
netto
     1               2                   3                4            5
1. Wszyscy odbiorcy usług Stawka opłaty abonamentowej na wodomierz w zł/m-c              4,13        zł/m-c