Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Badania wody

Woda jako niezbędny element funkcjonowania człowieka powinna być regularnie badana. Analiza wody pozwala ocenić czy jest ona czysta i zdrowa, a tym samym sprawdzić, czy jej spożywanie nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz nie wypływa niekorzystnie na środowisko.

Woda mająca bezpośredni lub pośredni kontakt z człowiekiem musi być koniecznie poddawana systematycznej analizie. Jej kluczowy parametr to czystość mikrobiologiczna. Analiza mikrobiologiczna wody dokładnie wykaże, czy parametry te nie przekraczają określonej normy i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia.

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie. Woda w sieci wodociągowej badana jest przez laboratoria posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwowe Inspekcje Sanitarne.

Badania i kontrole wykazały, że do odbiorców dostarczana jest woda wysokiej jakości, odpowiadająca

wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. – Dz. U. Nr 61, poz. 417].

Badania jakości wody prowadzone były według ustalonego nadzoru sanitarnego i w określonych punktach kontrolnych.