Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk

W dniu 01.03.2021 r. Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę
w miejscowościach Prawiednik i Prawiedniki Kolonia polegająca na rozbudowie układu uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody Prawiedniki poprzez montaż czwartego odżelaziacza wraz z armaturą i urządzeniami sterowania automatycznego, wymianie pompy płucznej, zestawu pompowego drugiego stopnia, orurowania ze stali nierdzewnej filtrów i mieszacza wodno-powietrznego.

Dofinansowanie: 226 904,00 zł.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę w zakresie realizacji poboru, uzdatniania i dostawy wody dla potrzeb odbiorców miejscowości Prawiedniki i Prawiedniki – Kolonia gm. Głusk, poprzez rozbudowę 1 szt. Stacji Uzdatniania Wody (SUW) co przyczyni się do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego gminy.

Inwestycja wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Gospodarka wodno – ściekowa”

Przewidywany wynik operacji: przebudowa 1 szt. stacji uzdatniania wody