Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w Dominowie

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328)

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole – Kolonia oraz ne terenie gminy Lublin w rejonie ulic Sachsów i Zorza obowiązującą od dnia 24 maja 2021 r. do 23 maja 2024 r.  zgodnie z Decyzją
z dnia 20 kwietnia 2021 r. LU.RZT.70.44.2021.MW wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę obowiązujące w okresie od 24 maja 2021 r. do 23 maja 2024 r. w miejscowościach: Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole oraz Wilczopole Kolonia

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa G1 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa G2 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

 

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia obowiązującą od dnia 8 maja 2021 r. do 7 maja 2024 r.  zgodnie z Decyzją z dnia 9 kwietnia 2021 r. LU.RZT.70.45.2021.MW wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa G1 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa G2 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola oraz na terenie Gminy Jabłonna w Czerniejów i Czerniejów – Kolonia obowiązującą od dnia 3 grudnia 2021 r. do 2 grudnia 2024 r.  zgodnie z Decyzją z dnia 29 października 2021 r. LU.RZT.70.306.2021.KW wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa I – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

Grupa II – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IIA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia