Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. w Dominowie

na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328)

OGŁASZA

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk w miejscowościach Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole – Kolonia, Prawiedniki, Prawiedniki – Kolonia oraz teren gm. Lublin, ul. Zorza, część ul. Głuskiej oraz ul. Sachsów obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r. do 24 maja 2021 r.  zgodnie z Decyzją
z dnia 25 kwietnia 2018 r. LU.RET.070.1.58.2018.PW wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Bez tytułu