Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o.
W sprawach ochrony Państwa danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych, GZK Głusk Sp. z o.o., Dominów, ul. Rynek 1 20-388 Lublin
• poprzez e-mail: iod@pcat.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie ale jeszcze przed zawarciem umowy.

GZK Głusk Sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w celu realizacji obowiązków Administratora oraz za Pani/Pana zgodą: imię, nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres posesji, dane kontaktowe, adres, email, numer telefonu, dane z dokumentacji technicznej.

Jednocześnie informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych w następującym zakresie:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• numer PESEL
jest niezbędne do realizacji umowy.

W pozostałym zakresie jest dobrowolne i gromadzone w celu zapewnienia właściwej komunikacji przy realizacji usług.

III. Odbiorcy danych
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora.

IV. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy/zlecenia będą przechowywane:
• przez czas niezbędny do wykonania umowy/zlecenia,
• do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
• przez czas niezbędny w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

V. Państwa prawa
Przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawienia) danych
• prawdo do usunięcia danych
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pan/Pani, żądać abyśmy je usunęli.
• ograniczenia przetwarzania danych
Mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W szczególnych sytuacjach, mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji należy wskazać nam sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przez jej wycofaniem.
Ze wskazanych powyżej uprawnień mogą Państwo skorzystać składając do nas odpowiedni wniosek.
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GZK Głusk Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.