Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Kanalizacja

Na terenie Gminy Głusk działa blisko 90 km sieci kanalizacyjnej której zadaniem jest odprowadzanie ścieków bytowych z gospodarstw domowych znajdujących się w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Ćmiłów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola, Abramowice Prywatne oraz część miejscowości Kalinówka. Ścieki odprowadzane z terenu Gminy zostają poddane oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków „Hajdów” położonej we wschodniej części miasta Lublina.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

1) Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2) Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

– obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

– stacji krwiodawstwa,

– zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

– laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzą-cym od zwierząt.

3) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.