Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Procedura przyłączenia

1. Inwestor – składa w Gminnym Zakładzie Komunalnym Głusk Sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków włączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikiem:
– egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000

Wniosek można pobrać na stronie (pobierz tutaj) lub wypełnić na miejscu po uprzednim pobraniu w pokoju 201 piętro II.

2. Inwestor – odbiera z Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. warunki włączenia do sieci kanalizacyjnej.
Wydanie warunków włączenia do sieci kanalizacyjnej jest bezpłatne.

3. Inwestor – zleca wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego dowolnemu projektantowi instalacji i sieci sanitarnych posiadającemu stosowne uprawnienia.

4. Inwestor/Projektant – składa opracowany projekt przyłącza kanalizacyjnego do Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o. celem uzgodnienia branżowego w ilości co najmniej 2 sztuk (Jedna sztuka opracowania zostaje w archiwum Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o.) wraz z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej (pobierz tutaj).
Uzgodnienie branżowe jest bezpłatne.

5. Inwestor/Projektant – odbiera uzgodniony projekt przyłącza kanalizacyjnego w Gminnym Zakładzie Komunalnym Głusk Sp. z o.o. i składa opracowanie do Starostwa Powiatowego w Lublinie celem uzyskania zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę.

6. Inwestor – zleca wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dowolnemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót sanitarnych.

7. Inwestor/Wykonawca – zgłasza osobiście w terminie do 5 dni roboczych zamiar przystąpienia do wykonywania przyłącza kanalizacyjnego.
Formularz zgłoszenia do pobrania na stronie (pobierz tutaj) lub w pokoju 201 piętro II. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię uzyskanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Lublinie o przyjęciu zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
Wykonawca wypełnia załączniki (pobierz tutaj) potrzebne Inwestorowi do zawarcia umowy na odbiór ścieków:
a. Protokół odbiorowy przyłącza kanalizacyjnego
b. Protokół z odczytu wodomierza i likwidacji szamba

8. Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. – dokonuje odbioru przyłącza kanalizacyjnego.
Odbiór przyłącza kanalizacyjnego jest bezpłatny.

9. Inwestor – podpisuje umowę (wniosek pobierz tutaj) na odbiór ścieków z Gminnym Zakładem Komunalnym Głusk Sp. z o.o. Następnie dostarcza inwentaryzację powykonawczą przyłącza kanalizacyjnego w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

10. Jeśli chcesz rozwiązać umowę. Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków można złożyć na naszym formularzu (pobierz załącznik) lub dostarczyć własne pismo, pod warunkiem że będzie zawierało informacje tożsame z treścią w naszym formularzu. Wniosek możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię lub skan:

  • dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości;
  • protokołu zdawczo-odbiorczym ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Osoba udzielająca informacji na temat włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
Małgorzata Kucharczyk – Specjalista ds. technicznych wod.-kan.
II piętro, pok 201
telefon: 81 75 99 332
mail: malgorzata.kucharczyk@glusk.pl

Do pobrania:

– wniosek o wydanie warunków –

– uzgodnienie projektu –

– zgłoszenie przystąpienia do robót –

– protokół odbioru –