Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z funkcji lokal usługowy (sklep spożywczy) na pomieszczenia biurowe


1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń z funkcji lokal
usługowy (sklep spożywczy) na pomieszczenia biurowe Urzędu Gminy Głusk, polegające na remoncie wraz z
dostosowaniem instalacji wewnętrznych do nowej funkcji pomieszczeń.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) demontaż: białej armatury, drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, kamer monitoringu, czujników ruchu, zniszczonego
parapetu wewnętrznego, zniszczonych, paneli wypełnienia sufitu kasetonowego, itp.,
2) demontaż instalacji wewnętrznych objętych wyłączeniem z eksploatacji (wg projektów technicznych branży sanitarnej i
elektrycznej), przy czym należy ponownie zamontować 17 szt. paneli oświetleniowych zamontowanych w suficie
podwieszanym. Jednocześnie należy pomniejszyć ilość nowych lamp wskazanych w projekcie technicznym – UWAGA!!!
zmiana w stosunku dokumentacji technicznej oraz przedmiaru
3) skucie okładzin ściennych (glazury),
4) skucie posadzek (płytki gresowe) – wymiana tylko uszkodzonych płytek, uzupełninie fug oraz maszynowe czyszczenie
całej podłogi – UWAGA!!! zmiana w stosunku dokumentacji technicznej oraz przedmiaru
5) likwidację wewnętrznych ścianek działowych,
6) uzupełnienie otworu w ścianie działowej,
7) odtworzenie systemowej ścianki działowej,
8) remont ścian wewnętrznych,
9) malowanie powierzchni ścian farbą lateksową odporną na szorowanie,
10) ułożenie pasa glazury na ścianie za meblami kuchennymi,
11) wykonanie obudowy wszystkich projektowanych instalacji wewnętrznych,
12) wykonanie remontu sufitów podwieszanych, systemowych, kasetonowych,
13) wykonanie montażu umywalki i zlewu,
14) wykonanie montażu parapetu wewnętrznego PCV,
15) montaż rolet okiennych,
16) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
17) montaż systemowych ścianek aluminiowych,
18) montaż systemowej ścianki wewnętrznej zwiększającej izolacyjność drzwi zewnętrznych,
19) wykonanie dostosowania wewnętrznych instalacji c.o., wentylacji i wod.-kan.,
20) wykonanie dostosowania wewnętrznych instalacji elektrycznych silno i nisko prądowych,
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 11
do SWZ z uwzględnieniem zapisów SWZ i umowy (załącznik nr 8 do SWZ).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00225418/01 z dnia 2022-06-27
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i
instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
5. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2022-06-27
Termin składania ofert:
12-07-2022

Rodzaj zamówienia:
Zamówienie Publiczne
Nr / znak sprawy:
2022/BZP 00225418/01
Termin otwarcia ofert:
12-07-2022

Załączniki:

Kategoria: Treść zamówienia
Kategoria: SIWZ
Kategoria: Wybór oferty

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.