Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji Dominów


Prezes Zarządu

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp pn.

 

Rewitalizacja piwnic budynku w Dominowie ul. Rynek 1 na Centrum Rekreacji Dominów.

 

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Nr postępowania: ZP.1.2020

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane.

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowalne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2020-11-10
Termin składania ofert:
2020-12-14, godzina: 10:00,

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Nr / znak sprawy:
608910-N-2020
Termin otwarcia ofert:
2020-12-15

Załączniki:

Kategoria: Treść zamówienia
Kategoria: SIWZ
Kategoria: Wybór oferty
Kategoria: Wzór oferty

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.