Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk


1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk”.
Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa SUW Prawiedniki, gm. Głusk” Współfinansowanego ze
środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę układu uzdatniania wody w celu zwiększenia jego
przepustowości. Zasadniczym elementem rozbudowy będzie montaż czwartego odżelaziacza wraz z armaturą i
urządzeniami sterowania automatycznego.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb możliwości wykonania projektu i realizacji przedmiotu
zamówienia oraz wykonanie dokumentacji geotechnicznej (jeżeli dotyczy).
2) Uzyskanie pisemnej zgody Właścicieli poszczególnych działek na wdrożenie do realizacji opracowanej dokumentacji.
3) Zakup map do celów opiniodawczych (jeżeli dotyczy).
4) Opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wraz z dokumentacją
kosztorysową). W ramach zamówienia należy wykonać wszelkie opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji.
Przygotowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć.
Dokumentacja stanowi podstawę wykonania robót budowlanych i zawierać będzie wymagane potwierdzenia, sprawdzenia
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów, oraz wymagane opinie, uzgodnienia (ZUD- jeżeli dotyczy), zgody
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.
5) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:
a) Zostać przekazana w formie papierowej w języku polskim, oraz w wersji elektronicznej na nośniku USB,
b) Rysunki powinny być zapisane w formacie *.pdf lub*.dwg,
c) Specyfikacje techniczne powinny być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf,
d) Kosztorysy mają być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls lub *.pdf,
e) Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. Mają być zeskanowane
i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB, zapisane w formacie *.pdf.
6) Do dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia, któremu ma służyć.
7) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy.
8) Roboty budowlane.
9) Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.
10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
11) Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.
12) Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
13) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania w toku
Data ogłoszenia:
2022-08-31
Termin składania ofert:
16-09-2022 (godz. 10.00)

Rodzaj zamówienia:
Zamówienie Publiczne
Nr / znak sprawy:
2022/BZP 00327086/01
Termin otwarcia ofert:
16-09-2022 (godz. 10.30)

Załączniki:

Kategoria: Treść zamówienia
Kategoria: SIWZ
Kategoria: Wybór oferty

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.