Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników do którego kompetencji należy między innymi powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt jako organ wykonawczy Gminy Głusk.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący, Sekretarz. Kompetencje Rady Nadzorczej: sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności m.in.  dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak  i ze stanem faktycznym. Opiniuje strategie cenowe na świadczone usługi przez Spółkę, opiniuje  roczne plany rzeczowo – finansowe, strategiczne plany wieloletnie, plany inwestycyjne i kierunki rozwoju Spółki.

Organem Wykonawczym jest Zarząd, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a także zarządza majątkiem Spółki. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie rachunkowości Spółki oraz terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki, prowadzi księgi udziałów. Podejmuje decyzje kadrowe, opracowuje roczne plany rzeczowo-finansowe, strategiczne plany wieloletnie, plany inwestycyjne i kierunki  rozwoju Spółki. Zarząd Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. jest jednoosobowy.