Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Wynajem lokalu usługowego na potrzeby funkcjonowania siłowni i sali do ćwiczeń fitness wraz z niezbędną infrastrukturą.


Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o. ogłasza aukcję na oddanie
w najem lokalu usługowego na działalność sportowo – rekreacyjną (siłownia i fitness) w Budynku biurowo – usługowym w Dominowie.

 1. Opis lokalu (położenie, metraż, przeznaczenie)

Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie Najemcy lokal usługowy o powierzchni 450,93 m2  na potrzeby: funkcjonowania siłowni, sali do ćwiczeń fitness, sali tanecznej oraz sali do masażu rehabilitacyjnego
i relaksacyjnego, barku, recepcji, poczekalni, magazynu oraz niezbędnego zaplecza sanitarnego (toalety, prysznice, szatnie).

Ponadto lokal wyposażony jest w następujące urządzenia oraz sprzęty:

 • bieżnia elektryczna – 2 szt.,
 • orbitrek magnetyczny – 1 szt.,
 • rower treningowy – 2 szt.,
 • wioślarz magnetyczny – 1 szt.,
 • atlas – 1 szt.,
 • karimata do ćwiczeń – 20 szt.,
 • hula-hop – 20 szt.,
 • piłka gimnastyczna – 20 szt.,
 • skakanka – 20 szt.,
 • step do aerobiku – 20 szt.,
 • materac gimnastyczny – 5 szt.,
 • drabinka podwójna – 4 szt.,
 • ławka płaska – 1 szt.,
 • gryf – 1 szt.,
 • obciążenie do gryfu:

20 kg – 4 szt.,

10 kg – 4 szt.,

5 kg – 4 szt.,

2,5 kg – 4 szt.,

 • hantle – 1 komplet,
 • stojak na hantle – 1 szt.
 • zestaw nagłośnienia:

wzmacniacz miksujący – 1 szt.

para głośników ściennych – 2 szt.

zestaw mikrofonowy – 1 szt.

szafka RACK – 1 szt.

mikrofon doręczny – 1 szt.

przewód połączeniowy – 1 szt.

 • Szafka BHP/2/4N RAL 7035 – 10 szt.
 • Ławka Fil-Is-07 RAL 7035 – 10 szt.

 

Lokal znajduje się w piwnicy budynku biurowo – usługowego w Dominowie przy ul. Rynek 1. Po stronie Najemcy będzie uzyskanie niezbędnych zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami na prowadzenie w lokalu działalności.

 1. Stawka wywoławcza

6,50 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej w trakcie aukcji kwoty (stawki czynszu) doliczony zostanie podatek VAT, oraz opłaty za media naliczane oddzielnie wg cen dostawców. Szczegóły zawiera projekt umowy.

 1. Termin i miejsce aukcji

Aukcja odbędzie się w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o., 20-388 Dominów, ul. Rynek 1, pokój nr 203 w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 10:00.

Oferty należy złożyć do dnia 10 lutego 2022 r. do godziny 9:30 w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o., 20-388 Dominów, ul. Rynek 1, pokój nr 203.

Oferta winna zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) Oferenta.
 • Oznaczenie lokalu.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, oraz o gotowości zawarcia umowy najmu.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami regulującymi zasady najmu lokali użytkowych, projektem umowy najmu oraz przepisami regulującymi zasady przeprowadzania aukcji.

Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

 1. Termin wizji lokalu

Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu w dniach 03.02.2022 r. – 09.02.2022 r. Godzinę i termin wizji należy ustalić telefonicznie lub osobiście z przedstawicielem Spółki.

Kontakt: 817599332

 1. Regulamin najmu

Regulamin najmu znajduje się w siedzibie Spółki oraz stanowi załącznik do ogłoszenia.

 1. Wadium

Przystępujący do aukcji zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych); wadium powinno zostać wniesione na konto Spółki prowadzone przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, nr rachunku: 64 8689 0007 6001 5400 2000 0010 najpóźniej do godziny 15.00 dnia poprzedzającego termin aukcji tj. 10.02.2022 r.

Wadium oferenta, który wygrał aukcję nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet czynszu najmu.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał aukcję nie zawarł umowy najmu w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu aukcji, wadium nie podlega zwrotowi i staje się własnością Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o. o.

Oferentom, którzy aukcji nie wygrali, wadium zwraca się przelewem na wskazane przez nich w druku oświadczenia konto, nie później niż po upływie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

 1. Pozostałe informacje

Oferenci niespełniający wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do aukcji.

Ewentualne, dodatkowe pytania ws. aukcji należy kierować pod nr tel. 81 75 99 330 lub e-mail: sekretariat@gzkglusk.pl.

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Szczegóły najmu lokalu zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia.

 

Prezes Zarządu

Łukasz Wójtowicz

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o.
Status:
Postępowania zakończone
Data ogłoszenia:
2022-02-02
Termin składania ofert:
10.02.2022

Rodzaj zamówienia:
Aukcja
Nr / znak sprawy:
1/2022
Termin otwarcia ofert:
10.02.2022

Załączniki:

Kategoria: Treść zamówienia
Kategoria: Umowa najmu
Kategoria: Wzór oferty

Rejestr zmian:


Ogłoszenie taryfy

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głusk.

O nas

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej

Badania wody

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.