Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłaty i taryfy

Naliczanie opłaty za wodę odbywa się na podstawie ilości dostarczonej wody do nieruchomości ustalonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego przyjmując 3 miesięczny okres obrachunkowy i obowiązujących, określonych w taryfie cen i stawek opłat.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. raz na kwartał. W przypadku nie zastania odbiorcy w domu prosimy o podanie stanu wodomierza:
– osobiście w siedzibie GZK Głusk Sp. z o.o. ul. Rynek 1, Dominów, II piętro, pok 202

– telefonicznie 81 75 99 334

– mailowo: marta.pecak@gzkglusk.pl

Gminny Zakład Komunalny czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.15 – 15.15

Wtorek – 8.00-16.00

Osoba udzielająca informacji na temat opłat i taryf:

Marta Pęcak – Specjalista ds. rozliczeń wod.-kan.

Istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. W tym celu należy wyrazić zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz tutaj)

W przypadku awarii wodomierza odczyt ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

Dopuszcza się naliczanie opłaty ryczałtowej w przypadku braku zamontowanego wodomierza. Opłata naliczana jest zgodnie z ankietą (pobierz tutaj).

Wpłat należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy umieszczony na każdej fakturze odbiorcy.

Prosimy o podanie numeru faktury w tytule przelewu.

Opłaty za wodę można uiszczać bezpośrednio u pracownika GZK Głusk Sp. z o.o. dokonującego odczytu wodomierza w nieruchomości. Od uiszczanych wpłat u inkasentów nie jest pobierana prowizja.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Głusk przedstawiają się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę obowiązujące w okresie od 24 maja 2021 r. do 23 maja 2024 r. w miejscowościach: Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole oraz Wilczopole Kolonia

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa G1 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa G2 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę obowiązujące w okresie od 8 maja 2021 r. do 7 maja 2024 r. w miejscowościach: Prawiedniki i Prawiedniki – Kolonia

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa G1 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa G2 – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu objętego wnioskiem rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę obowiązujące w okresie od 3 grudnia 2021 r. do 2 grudnia 2024r. w miejscowościach: na terenie Gminy Głusk Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola oraz na terenie Gminy Jabłonna w Czerniejów i Czerniejów – Kolonia

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa I – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Jabłonna rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia

Grupa II – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie odczytu wodomierza

Grupa IIA – Gospodarstwa domowe i pozostali z terenu Gminy Głusk rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia