Wykonujemy zadania

służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty

Opłaty i taryfy

Naliczanie opłaty za wodę odbywa się na podstawie ilości dostarczonej wody do nieruchomości ustalonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego przyjmując 3 miesięczny okres obrachunkowy i obowiązujących, określonych w taryfie cen i stawek opłat.

Odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk Sp. z o.o. raz na kwartał. W przypadku nie zastania odbiorcy w domu prosimy o podanie stanu wodomierza:
– osobiście w siedzibie GZK Głusk Sp. z o.o. ul. Rynek 1, Dominów, II piętro, pok 202

– telefonicznie 81 75 99 334

– mailowo: marta.pecak@gzkglusk.pl

Gminny Zakład Komunalny czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek – 7.15 – 15.15

Wtorek – 8.00-16.00

Osoba udzielająca informacji na temat opłat i taryf:

Marta Pęcak – Specjalista ds. rozliczeń wod.-kan.

Istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą mailową. W tym celu należy wyrazić zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną (pobierz tutaj)

W przypadku awarii wodomierza odczyt ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

Dopuszcza się naliczanie opłaty ryczałtowej w przypadku braku zamontowanego wodomierza. Opłata naliczana jest zgodnie z ankietą (pobierz tutaj).

Wpłat należy dokonywać na  indywidualny rachunek bankowy umieszczony na każdej fakturze odbiorcy.

Prosimy o podanie numeru faktury w tytule przelewu.

Opłaty za wodę można uiszczać bezpośrednio u pracownika GZK Głusk Sp. z o.o. dokonującego odczytu wodomierza w nieruchomości. Od uiszczanych wpłat u inkasentów nie jest pobierana prowizja.

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Głusk przedstawiają się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę obowiązujące w okresie od 25 października 2023 r. do 24 października 2026 r. w miejscowościach: Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole Kolonia.
Na terenie Gminy Lublin dla wodociągu miejskiego m. Lublin oraz wodociągu zasilanego z ujęć „Kalinówka”, „Czerniejów”, „Wilczopole”.
Na terenie miasta Świdnik w rejonie ul. Piaseckiej.
Na terenie Gminy Jabłonna w miejscowościach Czerniejów i Czerniejów Kolonia.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

Grupa J1 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstwa domowe) wykorzystujące wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach kwartalnych

Grupa J2 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstwa domowe) wykorzystujące wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, w okresach kwartalnych

Grupa J3 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: podmioty gospodarcze wykorzystujące wodę na cele gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej wykorzystujące wodę dla własnych potrzeb, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach kwartalnych oraz gmina art. 22 ustawy rozliczana na podstawie pisemnych informacji (raportów) Państwowej Staży Pożarnej dotyczących wielkości zużycia wody na cele przeciwpożarowe.

Grupa G1 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstwa domowe) wykorzystujące wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach kwartalnych

Grupa G2 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (gospodarstwa domowe) wykorzystujące wodę na cele socjalno-bytowe, rozliczani w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody, w okresach kwartalnych

Grupa G3 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: podmioty gospodarcze wykorzystujące wodę na cele gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej wykorzystujące wodę dla własnych potrzeb, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, w okresach kwartalnych oraz gmina art. 22 ustawy rozliczana na podstawie pisemnych informacji (raportów) Państwowej Staży Pożarnej dotyczących wielkości zużycia wody na cele przeciwpożarowe.